apps Polityka prywatności RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE 

FUH Tomasz Kowalczyk 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FUH Tomasz Kowalczyk (dalej ADO) z siedzibą w Antoniowie, ul. Brzozowa 7, 46-040 Antoniów, NIP 991-01-61-868 nr tel. 530 429 477, e-mail: tomekkowalczyk82@wp.pl 

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz w celu:obsługi roszczeń wynikających z udzielonych porad zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO 

-realizacji umowy kupna-sprzedaży, na podstawie art.6, ust.1, pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. przedstawienia oferty współpracy, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO 

-wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 punkt 1 lit b RODO na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług, zgodnie z art. 6 punkt 1lit f RODO

1.Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

-podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

-innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu do realizacji transakcji, tj. firmy transportowe, spedytorzy, agencje celne,ubezpieczyciele, organy państwowe, komornicy, sądy, kurierzy, banki.

1.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 6 lat od daty zakończenia współpracy lub dłużej, jeśli będą istniały przesłanki ku temu.2.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

3.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po 26 maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

5.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tejże umowy.